gebruiksvoorwaarden


Door de ATLASPROTV-website (de “Site”) te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan alle bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen die hierin zijn opgenomen of waarnaar hierin wordt verwezen (de “Servicevoorwaarden”) en de privacyverklaring (“Privacybeleid”). Wij behouden ons het recht voor om elke functie van de Site te wijzigen of te beëindigen, inclusief, maar niet beperkt tot, de gebruiksvoorwaarden, op elk moment, door herzieningen op de Site te plaatsen. U stemt ermee in geïnformeerd en gebonden te worden geacht door eventuele wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden en uw voortgezet gebruik van de Site geeft aan dat u akkoord gaat met de herziene voorwaarden. U gaat er ook mee akkoord om deze informatie van tijd tot tijd te bekijken, indien nodig, om u op de hoogte te houden van eventuele herzieningen van de Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit beleid of een herzien beleid, registreer u dan niet als gebruiker of schrijf u niet uit als gebruiker en verlaat de Site onmiddellijk.
Links naar sites en diensten van derden de atlasprotv-site bevat links naar en van sites die door derden worden beheerd. atlasprotv doet geen uitspraken van welke aard dan ook met betrekking tot inhoud van derden waartoe u toegang hebt vanaf de Site of op een website van waaruit u toegang hebt tot de Site en/of die aan deze Site is gekoppeld. We bieden inhoud en links van derden alleen als een hoffelijkheid aan onze gebruikers, en deze links/inhoud impliceren niet onze goedkeuring van een Gelinkte site/inhoud. De gelinkte sites / inhoud zijn niet onder onze invloed of controle, en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van derden of de inhoud van een Gelinkte site of latere links van deze site. Ons privacybeleid is alleen van toepassing wanneer u zich op deze site bevindt. Lees de gebruikersovereenkomsten en het Privacybeleid van de provider en de gelinkte site, en als u niet akkoord gaat met de Voorwaarden, raden wij u aan uw gebruik van deze service of uw bezoek aan de site te beëindigen.
Intellectuele eigendom U erkent dat alle inhoud en materialen die beschikbaar zijn op deze site, met inbegrip van de selectie, coördinatie, rangschikking en verbetering van deze inhoud, evenals de originele inhoud, worden beschermd door nationale en internationale auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, octrooien, octrooiregistraties. rechten, bedrijfsgeheimen, knowhow of andere eigendomsrechten en wetten en zijn het eigendom van ATLASPROTV of onze licentiegevers of ATLASPROTV heeft de nodige toestemming verkregen van de eigenaar van het intellectuele eigendom op deze inhoud om de inhoud van onze site te gebruiken. Tenzij anders aangegeven, zijn alle logo ‘ s, namen, verpakkingsontwerpen en handelsmerken die aanwezig zijn op de Site handelsmerken of dienstmerken van, of gebruikt onder licentie door, ATLASPROTV.
Rechtmatig gebruik U stemt ermee in de Site of de inhoud ervan te gebruiken voor wettige doeleinden en alleen voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze Servicevoorwaarden en voor geen ander doel. Tenzij anders vermeld, mag u afzonderlijke pagina ‘ s alleen voor niet-commerciële doeleinden downloaden, afdrukken of bekijken, op voorwaarde dat u geen informatie verwijdert of wijzigt, inclusief kennisgevingen over auteursrechten of handelsmerken. Tenzij anders toegestaan hierin en zoals we uitdrukkelijk kunnen toestaan, gaat u ermee akkoord de inhoud niet te verkopen, in licentie te geven, te verhuren, te wijzigen, te distribueren, te kopiëren, te reproduceren, over te dragen, openbaar weer te geven, openbaar uit te voeren, te publiceren, aan te passen, te bewerken of afgeleide werken van de inhoud te creëren. of elementen van de Site of op welke wijze dan ook de inhoud van de Site, geheel of gedeeltelijk te exploiteren. Het systematisch opvragen van gegevens of andere inhoud van de Site om, direct of indirect, een verzameling, compilatie, database of directory in welke vorm dan ook te creëren of samen te stellen zonder onze schriftelijke toestemming is ten strengste verboden. U gaat ermee akkoord geen materiaal te plaatsen of via de Site te verzenden dat op enigerlei wijze de rechten van anderen schendt of schendt, dat illegaal, bedreigend, beledigend, lasterlijk, inbreuk maakt op privacy-of publiciteitsrechten, vulgair, obsceen, godslasterlijk of anderszins aanstootgevend is, dat gedrag aanmoedigt dat een strafbaar feit zou vormen, aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of een wet zou overtreden, of dat, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring van ATLASPROTV, reclame of verzoeken met betrekking tot producten of diensten bevat. U stemt er ook mee in om geen materiaal te plaatsen dat wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten en de last om te bepalen dat materiaal niet wordt beschermd door auteursrecht rust op u. Elk gedrag van uw kant dat, naar ons goeddunken, een andere gebruiker beperkt of verhindert om ATLASPROTV te gebruiken of ervan te genieten, is niet toegestaan.
Door inhoud op de Site te plaatsen of in te dienen, verleent u ATLASPROTV en haar licentiehouders wereldwijd het recht om de inhoud te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, uit te voeren, aan te passen, te wijzigen, te distribueren en te promoten in elke vorm, overal en voor elk doel. U garandeert en verklaart ook dat u eigenaar bent van of anderszins controle hebt over alle rechten op de inhoud die u plaatst of indient op de Site en dat onze openbare plaatsing en gebruik van uw inhoud geen inbreuk maakt op of inbreuk maakt op de rechten van derden. ATLASPROTV behoudt zich het recht voor om zonder uw toestemming uw publicatie of andere inhoud die op de site wordt ingediend, te controleren, te wijzigen of anderszins aan te passen. u gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat alle documenten, informatie, software, producten en diensten die zijn opgenomen of beschikbaar zijn via de Site (de “inhoud”) worden verstrekt “zoals deze is” en “zoals beschikbaar” voor uw gebruik en dat uw gebruik van deze site en alle inhoud die u kiest te downloaden op uw eigen risico is. ATLASPROTV garandeert op geen enkele manier, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van eigendom, niet-inbreuk of impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins, anders dan garanties die niet in staat zijn tot uitsluiting, beperking of wijziging onder de toepasselijke wetgeving. noch haar partners, noch hun respectievelijke werknemers, functionarissen, directeuren, aandeelhouders, agenten, consultants, aannemers of licentiegevers, garanderen dat de inhoud van de site of enige dienst of merchandise die erdoor wordt geleverd nauwkeurig, betrouwbaar of correct is; dat de site of een gelinkte site op een bepaald moment of op een bepaalde plaats beschikbaar zal zijn; dat eventuele defecten of fouten zullen worden gecorrigeerd; dat de inhoud vrij is van virussen of andere schadelijke componenten ; of dat u goede resultaten zult behalen door de instructies, instructies of aanbevelingen op de site te volgen. Beperking van Aansprakelijkheid van ATLASPROTV in geen geval zal ATLASPROTV,noch haar partners, en hun respectieve werknemers, functionarissen, directeuren, aandeelhouders, agenten, consultants, aannemers of licentiegevers, aansprakelijk zijn voor enige schade naar recht of in eigen vermogen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe of indirecte. punitieve, incidentele, speciale of gevolgschade als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid om de site of de op de site verstrekte informatie te gebruiken of van een tekortkoming in de prestaties, fout, weglating, onderbreking, verwijdering, defect, vertraging in de werking of transmissie, computervirus, communicatielijn storing, diefstal of vernietiging of onbevoegde toegang, wijziging of gebruik van de registratie, en het risico van enig letsel als gevolg van het voorgaande berust volledig bij u. deze beperking is van toepassing ongeacht of de vermeende aansprakelijkheid is gebaseerd op contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of enige andere basis, inclusief lasterlijk, aanstootgevend of illegaal gedrag van andere gebruikers of derden, zelfs als we zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade omdat sommige rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toestaan. onze aansprakelijkheid in deze rechtsgebieden zal beperkt zijn voor zover toegestaan door de wet.
U gaat ermee akkoord ATLASPROTV en haar partners en hun respectieve werknemers, functionarissen, directeuren, aandeelhouders, agenten, consultants en licentiehouders te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, claims en kosten, inclusief advocatenkosten, die voortvloeien uit uw gebruik of misbruik van de Site of de inhoud ervan, inclusief, zonder beperking, uw schending van de Gebruiksvoorwaarden hiervan. Wij behouden ons het recht voor om, op onze kosten, de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van elke zaak die anderszins onderworpen is aan schadeloosstelling door u, in welk geval u met ons zult samenwerken bij het doen gelden van alle beschikbare verdedigingen. ATLASPROTV heeft het recht, maar niet de verplichting, om toezicht te houden op de inhoud van de Site, inclusief chatrooms en forums, om de naleving van deze Overeenkomst en alle operationele regels die door ATLASPROTV zijn vastgesteld te bepalen en om te voldoen aan enige wet, regelgeving of geautoriseerde overheid. vragen. ATLASPROTV heeft het recht, naar eigen goeddunken, om materiaal dat op de Site is ingediend of gepubliceerd zonder uw toestemming te wijzigen, te weigeren te publiceren of te verwijderen. Zonder het voorgaande te beperken, heeft ATLASPROTV het recht om materiaal te verwijderen dat wij, naar eigen goeddunken, in strijd met de bepalingen hiervan of anderszins aanstootgevend achten. Niettegenstaande het voorgaande is ATLASPROTV niet verantwoordelijk voor de inhoud die u of een gebruiker op een Siteforum plaatst en uw vertrouwen op dergelijke inhoud is uitsluitend op eigen risico. Internationaal gebruik
Door te kiezen voor toegang tot de Site vanaf een andere locatie dan Panama, aanvaardt u de volledige verantwoordelijkheid voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. ATLASPROTV verklaart niet dat de elementen van de site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op plaatsen buiten Panama, en het is verboden om ze te openen vanuit gebieden waar hun inhoud illegaal is.
De diensten en de verstrekte informatie worden beschermd door de industrie-standaard veiligheidsmaatregelen. Het is aan u om de risico ‘ s en bedreigingen die verbonden zijn aan het gebruik van het openbare Internet volledig te begrijpen en er kort en bondig van op de hoogte te zijn om uw vertrouwelijke informatie adequaat te beschermen. ATLASPROTV geeft informatie over veiligheid en privacy in ons privacybeleid. Dit document wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en het is aan de gebruiker om up-to-date te blijven en voorzichtig te zijn bij het gebruik van het Internet. U dient professioneel advies in te winnen om uw privacy te beschermen en de veiligheid van de informatiesystemen die u gebruikt te evalueren.
Deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Panama en de federale wetten van Panama die daarin van toepassing zijn, zonder rekening te houden met de conische regels van wetten. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat elke claim of actie die voortvloeit uit of verband houdt met deze gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Site alleen zal worden ingediend bij de rechtbanken van Panama of de federale rechtbank van Panama, indien van toepassing, en u gaat er verder mee akkoord en onderwerpt zich aan de uitoefening van persoonlijke jurisdictie van deze rechtbanken met het oog op het procederen van een dergelijke claim of actie.
Integratie en Scheidbaarheid deze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid vormen de volledige overeenkomst tussen ATLASPROTV en u met betrekking tot de site en vervangen alle eerdere of hedendaagse communicatie en voorstellen tussen ons met betrekking tot de site.
Onbevoegd gebruik en beëindiging u gaat ermee akkoord de Site alleen te gebruiken voor geautoriseerde en wettige activiteiten. ATLASPROTV behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de Site geheel of gedeeltelijk te beëindigen, met of zonder kennisgeving en om welke reden dan ook.
Privacy en openbaarmaking u hebt de voorwaarden van ons privacybeleid gelezen en geaccepteerd.

De krachtigste IPTV-provider op de markt, waar we de nieuwste technologieën en topservers gebruiken om u een dienst van optimale kwaliteit te leveren.

Quick Links
Contact